Fieldtarget

Pravidla HFT

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 
Pravidla HFT  vycházející z pravidel UKAHFT 2016 (překlad: Corwin + Kubajzz, 2016) 
 
2012_Kelmarsh_HFT-121

Pravidla HFT
(překlad vychází z UKAHFT Pravidel 2016)
Překlad: Corwin + Kubajzz, 2016

BEZPEČNOST

 1. Všechny střelecké aktivity musí být prováděny v souladu s těmito pravidly.
 2. Je povolena jakákoli vzduchová puška, pokud je v souladu s platnými právními předpisy pro vzduchové zbraně a má výkon nižší než 16J. Výkon může být během každého závodu přeměřován, buď náhodně nebo povinně, výstřelem přes chronograf.
 3. Střelci musí být starší 18 let, mladší se mohou zúčastnit pouze v doprovodu a pod přímým dohledem rodičů. Střelci jsou povinni dodržovat zákony a předpisy platné v ČR, především zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
 4. Všichni střelci se musí na každé akci zúčastnit bezpečnostní instruktáže, která se koná bezprostředně před utkáním, kterého se střelec účastní. Střelci, který se instruktáže nezúčastní, bude zakázána účast v tomto závodu. 
 5. Na signál „jedno písknutí píšťalkou/sirénou“ je nutné okamžitě přerušit střelbu. Střelci musí vybít své zbraně výstřelem do země, směrem od terče a v bezpečné vzdálenosti.  Cíl NESMÍ být zaměřován a zbraň nesmí být přilícena k rameni během přerušení střelby.
 6. Po zaslechnutí signálu „dvě písknutí píšťalkou/sirénou“ je možné pokračovat ve střelbě ihned poté, co střelec vizuálně ověří,  že je to bezpečné. Pouze maršálové (rozhodčí) mají povoleno přerušit nebo obnovit střelbu. 
 7. Se zbraní se bude mířit, bude se přikládat k rameni nebo vybíjet pouze za určenou střeleckou linií – což ovšem neznamená parkoviště.  Pokud se nepoužívá, musí být zbraň vždy nenabitá a nenatažená. 
 8. Když se nepoužívá, musí být puška buď v obalu, nebo přenášena hlavní směrem dolů. To zahrnuje i zbraně zavěšené na popruhu. Je zakázáno napínat bicí mechanismus (natahovat zbraň), dokud nejste připraveni vystřelit na cíl. Žádná zbraň nesmí být natažena nebo nabita při pohybu mezi stanovišti. Opakovací puška musí mít vyjmutý zásobník a být viditelně neschopná střelby.
 9. Každý člen skupiny musí zajistit, že jeho aktivity a aktivity jeho střeleckých partnerů jsou prováděny v souladu s pravidly HFT (těmito pravidly).  Povinností nás všech je zajistit, že budeme střílet bezpečně. Nedodržení zásad může mít za následek vyloučení z akce, střelnice a následujících HFT turnajů.
 10. NIKDY nepokládejte hlaveň pušky na nohu. Když si leháte nebo se zvedáte z polohy v leže/kleče vždy dávejte pozor, kam míří hlaveň vaší zbraně. Po celou dobu by měla mířit dolů nebo šikmo dolů. Pokud uznáte, že je příliš obtížné zachovat bezpečnost, požádejte svého střeleckého kolegu o asistenci při manipulací se zbraní, nebo o její podržení během lehání si, nebo vstávání.
 11. Pokud jste byli z jakéhokoli důvodu (tj. střelecké techniky nebo bezpečnosti) napomenuti maršálem (rozhodčím), prosíme o dodržování jeho instrukcí. Pamatujte, že jsou tu proto, aby se zajistili, že střelba je spravedlivá a co nejbezpečnější. V případě sporu může být přizván hlavní maršál (rozhodčí) a jeho rozhodnutí je konečné.
 12. Žádné jiné osoby než střelci účastnící se utkání nemají povolen přístup do oblasti střelecké trati, kde probíhá závod. Výjimkou jsou rozhodčí, organizátoři, fotografové a VIP hosté (kteří všichni musí obdržet a nosit reflexní vesty před vstupem do oblasti střelby). Tyto vesty může přidělit pouze hlavní rozhodčí.
 13. Všichni střelci mladší 18let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu a pod přímým dohledem rodičů. Juniorům, kteří nejsou zapojeni do závodu (soutěžního kola) nebude povolen vstup do oblasti střelby.

 

TERČE

 1. Terče jsou typu „sklopka“, které zajistí padnutí terče, pokud bude zasažena killzóna v rozmezí 15-45mm. Velikosti killzón, jejich vzdálenosti a maximální počet redukovaných killzón jsou definované v Technických pravidlech HFT.

 

BODOVÁNÍ

 1. Před zahájením střelby musí každý soutěžící do střelecké karty zapsat použité vybavení. Tyto informace jsou:- Značka a model pušky.- Značka a rozsah zvětšení puškohledu.- Velikost zvětšení a nastavení paralaxy použité při soutěži.- Nastavení intenzity osvětlení osnovy, je-li zapnuto.
 2. Pokud je podána stížnost nebo pokud rozhodčí zjistí, že nastavení puškohledu nesouhlasí se zápisem ve střelecké kartě (na základě stížnosti nebo namátkové kontroly v průběhu závodu) propadá soutěžícímu poslední položení terče ve střelecké kartě. Při opakovaném zjištění bude soutěžící vyloučen ze závodu.
 3. Jakmile při závodu padne první výstřel, je zakázána jakákoli úprava pušky, pažby nebo puškohledu. 
 4. Bodování se provádí takto: 2 body za položení terče, 1 bod za zásah čelního panelu (cinknutí) a 0 pro minutí cíle. Cíl MUSÍ spadnout k získání maxima 2 bodů.
 5. Za žádných okolností nesmí být na cíl vystřelena více než jedna rána. Na trati jsou zakázány jakékoliv cvičné výstřely.
 6. Bez ohledu na všechny okolnosti, jako je opomenutí vložit diabolku do hlavně nebo nezavřený závěr, případně pokud střelec stiskne spoušť před zamířením na terč – pokud zbraň vystřelí (výjde z ní vzduch), je tento výstřel považován za platný a bude bodován dle platných pravidel. Pokud se tak stane (nedovřený závěr, případně když si střelec není jistý, zda nabil), měl by se soutěžící ujistit, že diabolka opustila zbraň/hlaveň. To provede se souhlasem střeleckých partnerů výstřelem do země směrem přes střeleckou čáru. 
 7. Před dalším postavením terče musí střelec získat potvrzení o zásahu (sklopení) od dalšího člena skupiny.
 8. Skóre střelce do střelecké karty smí zapisovat pouze jiný člen vaší skupiny.  Za žádných okolností není střelci povoleno zapisovat zásahy do své vlastní střelecké karty.  
 9. Pokud je do střelecké karty zapsána chyba, pak ten, kdo udělal chybu, vyhledá rozhodčího, který může opravit tuto chybu a učiní o tom záznam na zadní straně bodovacího listu. 
 10. Po dokončení závodu (soutěžního kola) podepíše střeleckou kartu střelce ve spodní části další ze střeleckých partnerů ve skupině – tím potvrzuje, že zkontroloval bodovací kartu a souhlasí se zápisem skóre. Střelci by měli vždy před odevzdáním zkontrolovat svojí střeleckou kartu, zda je správně vyplněná a podepsaná, protože oni budou ti, kdo budou penalizování při případných nesrovnalostech.
 11. Pokud závodník odevzdá střeleckou kartu, která je neúplná, nečitelná nebo obsahuje změny, které nejsou podepsány rozhodčím, jeho skóre bude změněno nebo bude soutěžící na základě uvážení HFT pořadatele diskvalifikován.
 12. HFT organizátoři si vyhrazují právo na korekci a změny všech střeleckých karet střelců kdykoli v průběhu série závodů, pokud se objeví důkazy o porušování pravidel nebo podvádění v průběhu nebo po skončení naplánovaných turnajů.

 

ČASOVÉ LIMITY NA STŘELBU

 1. Střelci mají povoleny 2 minuty na terč. Měření času začíná běžet přiblížením ke kolíku.
 2. Za normálních okolností není čas měřen, ale pokud některá skupina působí zpoždění, nebo se soutěžní kolo prodlužuje kvůli pomalým střelcům, pak si organizátor HFT vyhrazuje právo měřit čas a to buď individuálním střelcům, nebo skupinám střelců. 
 3. Střelci mohou být měřeni rozhodčími bez jejich vědomí, aby se zjistilo, zda střílí skutečně příliš dlouho. V tomto případě ale nebudou odečteny žádné body.
 4. Pokud je rozhodnuto oficiálně měřit čas střelců nebo skupiny střelců, budou tito informováni rozhodčím, že jim bude měřen čas. Budou také informováni o začátku časového limitu – od toho okamžiku mají dvě minuty na výstřel na terč. 
 5. Pokud dojde během časového limitu k přerušení střelby, stopky se zastaví. Před obnovením střelby se ke zbylému časovému limitu střelce přidává 10 vteřin bonus.  Po obnovení střelby jsou stopky opět spuštěny. 
 6. Pokud není na cíl vystřeleno v limitu, tak se tento terč boduje jako „nula“.  
 7. Pokud měřený střelec nedokáže vystřelit v časovém limitu 2 min ve více než dvou případech v tom samém soutěžním kole, může být diskvalifikován a požádán o opuštění střelnice.

 

ORGANIZACE ČASU (TIMING)  MEZI STŘELECKÝMI STANOVIŠTĚMI

Jedna z příčin přispívajících ke zdržení, je množství času které trvá skupině vyklidit střelecké stanoviště po dokončení střelby.  
Jakmile vaše skupina dokončila střelbu:

 1. Oznamte skupině za sebou, že jste dokončili střelbu na tomto stanovišti. Ušetříte jim čekání, než si uvědomí, že pozice je již volná.
 2. Potom prosíme okamžitě vykliďte střelecké místo bez diskuzí nad posledním výstřelem.

 

STŘELECKÉ POZICE

 1. Střelba v sedě NENÍ POVOLENA. Toto je definováno tak, že střelcovy hýždě jsou v kontaktu se zemí, případně střelec sedí na noze složené pod zadkem (v okamžiku výstřelu).
 2. Střelba v podřepu není dovolena. Je to definováno tak, že dvě nohy jsou na zemi a horní části nohou (stehna) jsou podepřena lýtky nebo oblastí kolem kotníků. 
 3. V okamžiku výstřelu se musí kolíku dotýkat jakákoli část těla/pušky.  Téměř jakákoliv pozice je povolena včetně opory těla o cokoli dostupného na dosah.
 4. Jakýkoli přesun příslušenství trati není povolen. Patří mezi ně především střelecká čára, střelecký kolík nebo jakékoliv podpěry (špalky a ostatní předměty). Kdokoli bude při tomto přistižen, bude vyloučen ze soutěže.
 5. Prst na spoušti pušky musí být v okamžiku výstřelu za kolíkem.
 6. Botka pušky se musí při výstřelu nacházet mimo oděv střelce a nesmí být založena v žádné kapse nebo všitém popruhu. Jediná povolená podpora botky je pouze při střelbě vleže, kdy se může botka pažby svou spodní částí dotýkat země.


Poloha vleže

 1. V poloze střelby vleže se může puška dotýkat země pouze spodním okrajem botky. Pokud nějaká část pažby přesahuje hranu botky, pak se puška během výstřelu nesmí vůbec opírat o zem.


Poloha v kleče

 1. Pozice v kleče je definována jako kontakt se zemí ve třech bodech (2 nohy & 1 koleno).
 2. Zadní chodidlo musí být ve svislé poloze a rovnoběžně s holení. Sezení na natočeném chodidle není dovoleno.
 3. Podsedák nebo jiná podložka (Bean bag atd.) může být použit pouze pro podporu kolena, holeně nebo chodidla, nikoliv pro podporu hýždí.
 4. Zbraň může být podepřena pouze dvěma rukama s pažbou zapřenou v rameni. Žádná jiná část těla nesmí být použita jako opora pro pušku nebo pro ruku. Ruka je definována jako část těla od zápěstí k prstům.
 5. Oporu může tvořit zbrani pouze ruka (dlaň, prsty) až po zápěstí. Tato ruka nemůže být snížena tak, aby dovolila kloubu zápěstí, paži nebo další části těla podepřít zbraň. Přední ruka může být také opřena o přední část kolena. Pro ilustraci – podepřená ruka může být ponechána vertikálně (90° k předloktí), ovšem pokud je dlaň v kontaktu s kolenem/nohou, je ruka považována za příliš vzadu (není to předek kolene).
 6. Střelba v kleče/stoje bez podpory bude určena kolíkem o výšce 10cm – žádná další forma podpory pro tento výstřel není dovolena pro tento výstřel (kolík/strom apod.)

Poznámka: Přední noha nemůže být posunuta dozadu tak (těžiště nemůže být tak sníženo), aby se stehenní sval klečící nohy (nebo hýždě) dotýkaly lýtka. Toto by bylo klasifikováno jako střelba vsedě – a je to zakázáno. Přední noha se nesmí dotknout nebo být podporována „beanbagem“  

Střelba ve stoje

 1. Pouze chodidla mohou být v kontaktu se zemí.
 2. Střelba ve stoje bez podpory bude určena kolíkem o výšce 10cm – žádná další forma podpory pro tento výstřel není dovolena (kolík/strom apod.).

 V kleče/ Ve stoje s oporou

 1. Výše uvedená pravidla platí s tou výjimkou, že jakákoliv část pušky nebo těla může být podepřena stromem nebo jiným objektem. Pokud je k dispozici více podpůrných objektů, je třeba se některou částí pušky nebo těla dotýkat podpory označené stejným číslem, jako je číslo kolíku (terče), na který je stříleno. Současně s dotykem podpory s číslem je možné rovněž využít i jiných podpůrných předmětů.

 

VYBAVENÍ

Většina pušek a vybavení může být použito pro závody HFT za předpokladu, že splňují následující požadavky:

 1. Přední výška (předpažbí, palmrestu) je omezena na maximálně 150 mm. Měří se od osy hlavně po nejnižší místo pušky v oblasti před skloněnou rukojetí.
 2. Pažbové háky stylu FT nejsou povoleny. Krátké botky ve stylu ploutve jsou povoleny.
 3. Délka „ploutví“ na botce nesmí přesáhnout 57mm.
 4. Při střelbě ve stoje nebo v kleče se žádná část pušky nesmí dotýkat země. 
 5. Při střelbě v leže je jediná část pušky, která se smí dotýkat země, spodní hrana botky. Žádné další části pažby nebo prodloužení botky se země dotýkat nesmí.
 6. Povoleno je používání indikátoru větru (windicator). Indikátor větru je definován jako kombinace vlny / vlákna / pírka, kratší než 30 cm,  je připevněna na hlaveň nebo pažbu, a která svým pohybem ukazuje směr a sílu větru. Elektronická a mechanická zařízení nejsou povolena. V souladu s UKAHFT filosofií "žádné nastavování" nesmí být windicátory v žádném případě stavitelné. To znamená že žádný jiný pohyb než pohyb vlákna / vlny / pírka nesmí být možný v době přemísťování nebo pohybu mezi výstřely. Pokud máte vlnu / vlákno / pírko uchyceno na rameni připevněném na pušce, toto rameno musí být zafixováno ve své pozici po celou dobu během výstřelu a žádná část ramena (držáku) nesmí být použita jako opora o kolík nebo strom (pokud je oporou).
 7. Mimo klasického puškohledu se nesmí používat žádné další optické prostředky. Použití vodováhy (indikátoru sklonu) není povoleno, ta musí být sundána nebo přelepena před začátkem závodu.
 8. Nosný řemen smí být připevněn na pušce/pažbě, ale smí být použit pouze k přenášení zbraně mezi střeleckými stanovišti. V žádném případě nesmí být použit jako pomůcka při střelbě.
 9. Všechny tradiční typy puškohledů a nastavení mohou být použity. Nulování, zvětšení, korekce (klikání) a paralaxa musí být nastaveny před prvním soutěžním výstřelem a nesmí být až do dokončení trati (závodu) měněny. Pokud se používá osvětlení osnovy, musí být zapnuté a nastavené na zvolenou úroveň jasu před prvním výstřelem a nesmí se měnit nebo přepínat (vypínat/zapínat) v průběhu závodu. 
 10. Na pušku nebo pažbu nesmí být přidána žádná zařízení nebo provedeny úpravy, které slouží k dodatečné opoře o kolík nebo strom. To zahrnuje části windicátoru, různé držáky, lišty, hroty, popruhy atd.
 11. Průzory v objektivu a okuláru musí být ponechány tak, jak byly vyrobeny a v žádném případě nesmí být redukovány, to se týká také slunečních clon. Krytky puškohledu musí být vždy během střelby v otevřené (vyklopené) pozici. Všechny otvory v krytkách musí být v průběhu závodu přelepeny. 
 12. Kdokoli bude přistižen, že provedl jakoukoli změnu nastavení puškohledu po začátku závodu, bude vyloučen ze závodu.
 13. Lasery nejsou povoleny a musí být sundány z pušky. 
 14. Podsedák (beanbag) může střelec nést a použít jako podložku pod zbraň mezi střeleckými stanovišti (ne při střelbě) nebo může být použit při střelbě v kleče dle specifikací výše.   
 15. Použití jakýchkoli dálkoměrů je za všech okolností zakázáno. Jakákoli osoba kromě stavitelů/vyměřovačů soutěžního okruhu přistižená s tímto zařízením bude vykázána ze závodu. 
 16. Žádným osobám kromě HFT organizátorů nebo pořadatelů z hostujícího klubu není povoleno vidět trať před zahájením utkání. Porušení tohoto pravidla může způsobit diskvalifikaci a zákaz účasti na dalších HFT utkáních.

 

ROZSTŘELY

 1. Pokud dojde ke shodě bodů, vždy se koná rozstřel o 1. místo v dané kategorii a pokud je to možné tak také o 2.-5. místo v kategorii Open, ovšem pokud by se rozstřel týkal většího počtu střelců, může organizátor rozhodnout o pořadí pomocí systému Count back. Použijí se terče s 1x15mm, 1x25mm & 1x35-45mm velkou killzónou. Každý z terčů bude umístěn dle HFT standardů ve vzdálenosti pro tyto velikosti killzón. Každý střelec vystřelí na všechny tři terče z pozice v kleku. Jestliže jsou stále nějací střelci se shodným nástřelem, pak střílí opět, ale z pozice ve stoje. Pokud stále není rozhodnuto, pokračuje rozstřel stylem „náhlá smrt“ (po jednom výstřelu).
 2. Pro čtvrté a další místa může být pořadí vypočítáno zpětně pomocí Count back systému – to záleží na počtu střelců a časových možnostech.
 3. Organizátoři jednotlivých závodů mohou změnit způsob provedení rozstřelu o první místa dle časových a prostorových možností.

 

Technická pravidla HFT
(překlad vychází z UKAHFT Format 2015)
Překlad: Corwin + Kubajzz, 2015

 

BEZPEČNOSTNÍ  USTANOVENÍ

 1. Všechny cíle musí mít za sebou vhodnou zábranu nebo bezpečnou dopadovou zónu.
 2. Žádné překážky, které by mohly způsobit nebezpečný odraz střely, nesmí být v linii střelby (přímé viditelnosti) od palebné čáry k cíli do vzdálenosti 7 metrů od ústí hlavně (bezpečnostní vzdálenost). Toto má za úkol odstranit riziko případného nebezpečného odrazu střely.  
 3. Při vytváření střeleckých linií se ujistěte, že žádné další terče nezasahují do zóny 45° na každou stranu od linie střelby na daném terči. 
 4. Snažte se udržet linie/kolíky buď v přímce nebo ve tvaru podkovy – tzn.  bude  se střílet ven a vyhnete se „vysunutým“ kolíkům, které by mohly znamenat ohrožení jednoho střelce jiným střelcem, stojícím za ním na sousedním stanovišti. 
 5. Ujistěte se, že vaše linie střelby jsou jasně definované.
 6. Střelecká linie nesmí být více než 30cm před střeleckým kolíkem a více než 90cm na každou stranu od kolíku.
 7. Použijte lana, pásky nebo bariéry k přehrazení cest, které by mohly dovolit střelcům nebo jiným osobám vstup do střelecké/dopadové zóny. 
 8. Určete oblasti vhodné pro diváky, pokud je to možné. 
 9. Ujistěte se, že v okolí není rozbité sklo, ostružiní, hmyzí hnízda nebo podobné nebezpečné předměty.

 

TRAŤ

 1. Střelecká trať bude obsahovat minimálně 30 terčů.
 2. Všechny střelecké body a terče musí být jasně označeny čísly od 1 do 30.
 3. Všechny terče musí mít čelní plochu natřenou buď žlutou nebo bílou barvou s černými killzónami.
 4. Ujistěte se, že terče pro střelbu v pozicích a terče s redukovanou killzónou jsou rovnoměrně rozložené po závodní trati. 
 5. Všechna stanoviště s volitelnou polohou musí být možné střílet minimálně z pozic v leže a v kleče. 
 6. Stanoviště s pozicí v stoje a v kleče musí být postaveny na pevném a rovném povrchu kolem kolíku, žádné svahy ani hrby.
 7. Stanoviště s pozicí v stoje a v kleče musí jít střelit z obou stran kolíku (podpůrného objektu) a celá přední část terče musí být viditelná pro střelce jakékoliv tělesné výšky.
 8. Při stavbě trati je nutné umístit terče a kolíky tak, aby dovolily střelbu levákům, pravákům a juniorům, kteří se účastní utkání. 
 9. Kolíky jsou dřevěné nebo plastové, kulaté nebo čtvercové o průměru/hraně min.3,5 cm. Všechny kolíky by měly být jasné viditelné, dosahovat alespoň 30 cm nad zem a být pevně v zemi. Funkci kolíku může zastoupit jakýkoliv jasně stanovený objekt (typicky strom).
 10. Kolík by neměl být používán jako podpora pro střelbu s podporou, pro tu by měl být vyhrazen samostatný objekt.
 11. Kolík pro střelbu bez opory má být vysoký 10 cm nad zem.
 12. Stanoviště s polohou ve stoje mají označení/symbol „Standing“ umístěný u kolíku. Tento znak musí být jasně viditelný střelcem, stojícím na stanovišti. 
 13. Stanoviště s polohou v kleče mají označení/symbol “Kneeling or Standing” umístěný u kolíku. Tento znak musí být jasně viditelný střelcem, stojícím na stanovišti. 

 

VÝSTŘELY POD ÚHLEM

 1. Na všechna stanoviště s terčem pod vysokým úhlem (výše než 4 metry od roviny kolíku) musí být použit kolík vysoký nejméně 45 cm.
 2. Stanoviště s vysokými terči s killzónou menší než 35 mm nesmí být blíže než 18 m.

STŘELBA BEZ OPORY

 1. Na trati musí být 1 x střelba ve stoje bez podpory s killzónou 35-45mm na max. 32m.
 2. Na trati musí být 1 x střelba v kleče bez podpory s killzónou 35-45mm na max. 32m.
 3. Střelba bez opory bude označena použitím kolíku o výšce 10cm.
 4. Terč pro střelbu bez opory v kleče nesmí být umístěn v extrémním úhlu (ne více než 30 stupňů).

 

STŘELBA S OPOROU

 1. Na trati musí být 2 x střelba ve stoje s oporou s killzónou o velikosti 35 – 45 mm na max. 32 m nebo 25 – 34 mm na max. 27 m.
 2. Podpůrný objekt pro střelbu v stoje s oporou musí mít vhodnou výšku i pro střelce s větší tělesnou výškou (+ 180 cm).
 3. Na trati musí být 2 x střelba v kleče s oporou s killzónou o velikosti 25 mm na 8 - 27m nebo 35 mm na 8 - 32 m nebo 40-45 mm na 32 - 37 m.
 4. Na všech stanovištích s klekem s oporou na vzdálenost větší než 32 metrů musí podpůrný objekt umožnit i střelbu v stoje. Na stanovištích kratších než 32 m se toto nevyžaduje.
 5. Všechny výstřely s podporou musí mít číslo terče uvedené na opoře. To určuje objekt, který musí být použit jako podpora. V tomto případě se nemusí použít kolík.  
 6. Ujistěte se, že použité podpory jsou dostatečně tuhé a nebudou se příliš hýbat ve větru nebo následkem střelby. Jestliže to bude zjištěno při prověřování trati, bude nutné použít alternativní oporu.

 

POZICE V LEŽE

 1. Na trati musí být 3x poloha POUZE v leže s jakýmikoliv velikostmi killzón. Tyto pozice musí být označeny popisem/znakem „Prone“ umístěným na kolíku.

 

MINI-KILLS

 1. Mělo by být použito 4 – 6 terčů s 15mm killzónou (to zahrnuje i velikosti 15-19mm). 
 2. Mělo by být použito 6 – 8 terčů s 25mm killzónou (to zahrnuje i velikosti 20-34mm). Tyto terče jsou navíc k terčům s 25mm killzónou použitým pro pozice s podporou. 
 3. Pro zajištění vyváženého závodu musí být použita alespoň 2x20mm kilzóna (7-27m) a ne více než 3x25mm kilzóna na vzdálenost přes 32m.

 

VÝSTŘEL MIMO KOLÍK

 1. Mohou být použity až 4 výstřely „mimo kolík“. Používá se terč s killzónou 35 – 45mm, kdy je nejméně 50% killzóny viditelné z místa 15cm od kolíku a 100% je viditelné ne dále než 60cm od kolíku.

 

VZDÁLENOSTI TERČŮ

(Tyto vzdálenosti neplatí pro předepsané pozice ve stoji, a v kleče – tak jak jsou specifikovány výše)

15-19mm killzóna pro terče vzdálené 12 – 23 m.
20-24mm killzóna pro terče vzdálené 7 - 27 m.
25-34mm killzóna pro terče vzdálené 7 - 37 m.
35-45mm killzóna pro terče vzdálené 7 - 41 m.

Uvědomte si, že killzóna nemusí být kulatá. Nicméně tato bude posuzována podle maximálního průměru kružnice, který je tam možné vepsat. To znamená, že čtvercová zóna 15 x 15mm bude posuzována jako killzóna 15mm, pokud otvorem pro killzónu projde tyč o průměru 15mm.

Případně zastíněná killzóna bude posouzena podle maximálního průměru tyče, který je možné zasunout dovnitř – tj. určí se velikost 15mm, 20mm, 25mm nebo 35mm. Pro tyto terče se podle toho tedy musí určit i jejich správná vzdálenost a terč bude počítán mezi terče s touto velikostí killzóny i při ověřování, zda nebyl překročen povolený počet terčů s danou velikostí kill-zóny.
 

Velikost čelní plochy terče:
Pro pozice v kleče a ve stoje musí být terč nejméně 25mm okolo killzóny.
Pro ostatní terče musí být čelní plocha terče nejméně 10mm okolo killzóny.

Copyright © 2013 - 2017 Fieldtarget.cz. Vytvořila POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST s.r.o.
Nahoru